Home / NEWS (page 5)

NEWS

Ýþkenceyi Önleme Komitesi (CAT)

Ýþkencenin ve gayri insani diðer küçük düþürücü muamelenin veya cezanýn önlenmesinin izlenilmesiÝþkenceyi Önleme Komitesi  (CAT), Ýþkencenin ve Gayri Ýnsani Diðer Küçük Düþürücü Muamelenin veya Cezanýn Önlenmesi Sözleþmesinin üye devletlerce uygulanmasýný izleyen  baðýmsýz uzmanlardan oluþan bir organdýr.Sözleþmeye üye bütün imzacý ülkeler haklarýn nasýl uygulandýðýna dair düzenli raporlarýný Komiteye sunmakla yükümlüdürler. Devletler …

Read More »

Kadýnlara Karþý Ayýrýmcýlýðýn Ortadan Kaldýrýlmasý Komitesi

Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayýrýmcýlýðýn Ortadan Kaldýrýlmasý Sözleþmesi (CEDAW) Genellikle kadýnlar için uluslararasý haklar bildirgesi olarak anýlan Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayýrýmcýlýðýn Ortadan Kaldýrýlmasý Sözleþmesi (CEDAW) BM Genel Kurulu tarafýndan 1979 yýlýnda kabul edildi.   Bir baþlangýç ve 30 maddeden oluþan bu Sözleþme kadýnlara yönelik ayýrýmcýlýðýn ne olduðunu tanýmlar ve …

Read More »

Irkçýlýða Dayalý Ayýrýmcýlýðýn Yok Edilmesi Komitesi

Irksal eþitlik ve ayýrýmcýlýk yapmamanýn izlenilmesi Irkçýlýða Dayalý Ayýrýmcýlýðýn Yok Edilmesi Komitesi (CERD) Irkçýlýða Dayalý Her Türlü Ayýrýmcýlýðýn Yok Edilmesi Sözleþmesinin imzacý ülkeler tarafýndan uygulanmasýný izleyen baðýmsýz uzmanlardan oluþan bir organdýr.Sözleþmeye üye bütün imzacý ülkeler haklarýn nasýl uygulandýðýna dair düzenli raporlarýný Komiteye sunmakla yükümlüdürler. Devletler Sözleþmeye taraf olduktan bir yýl …

Read More »

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi

 Ekonomik, sosyal ve kültürel haklarýn izlenmesi Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararasý Sözleþmesinin imzacý ülkeler tarafýndan uygulanmasýný izleyen baðýmsýz uzmanlardan oluþan bir organdýr. Bu Komite ECOSOC’un  1985/17, 28 Mayýs 1985 Kararý ile Sözleþmenin IV. Bölümünde yer alan BM Ekonomik ve Sosyal Konseyine verilen izleme fonksiyonunu …

Read More »

Ýnsan Haklarý Komitesi

Ýnsan Haklarý Komitesi Medeni ve Siyasi Haklarýn Ýzlenmesi   Ýnsan Haklarý Komitesi, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararasý Sözleþmesinin imzacý ülkeler tarafýndan uygulanmasýný izleyen baðýmsýz uzmanlardan oluþan bir organdýr. Sözleþmeyi imzalayan bütün ülkeler haklarýn nasýl uygulandýðýna dair düzenli raporlarýný Komiteye sunmakla yükümlüdürler. Devletler Sözleþmeye taraf olduktan bir yýl sonra baþlangýç raporunu …

Read More »

IHOP Members

Founding members of Human Rights Joint Platform (IHOP) are Helsinki Citizens’ Assembly, Human Rights Association and Amnesty International Turkey.   Please use the menu on the left to learn more about the members.

Read More »