Home / NEWS / Ýþkenceyi Önleme Komitesi (CAT)

Ýþkenceyi Önleme Komitesi (CAT)

Ýþkencenin ve gayri insani diðer küçük düþürücü muamelenin veya cezanýn önlenmesinin izlenilmesiÝþkenceyi Önleme Komitesi  (CAT), Ýþkencenin ve Gayri Ýnsani Diðer Küçük Düþürücü Muamelenin veya Cezanýn Önlenmesi Sözleþmesinin üye devletlerce uygulanmasýný izleyen  baðýmsýz uzmanlardan oluþan bir organdýr.Sözleþmeye üye bütün imzacý ülkeler haklarýn nasýl uygulandýðýna dair düzenli raporlarýný Komiteye sunmakla yükümlüdürler. Devletler Sözleþmeye taraf olduktan bir yýl sonra baþlangýç raporunu ve bundan sonrada her dört yýlda bir raporlarýný sunmak zorundadýrlar. Komite her raporu inceler ve ilgili üye devlete kaygýlarýný ve tavsiyelerini “nihai izlenimler” þeklinde dile getirir. Sözleþme, Raporlama prosedürüne ek olarak Komisyonun izleme fonksiyonunu icra etmesi için üç tane daha mekanizma kurmuþtur: Komite belli þartlar altýnda ayný zamanda bireysel baþvurularý inceleyebilir, Sözleþmenin kendilerine tanýdýðý haklarýn ihlal edildiðine dair bireysel tebliðleri alabilir, soruþturma açabilir ve ülkeler-arasý þikâyetleri inceleyebilir. Sözleþmeye ek Tercihli Protokol yürürlüðe girdiði zaman bir Alt Komite oluþturulacak ve üye ülkelerdeki ulusal kurumlarla beraber ülke içindeki gözaltý yerlerinin ziyaret edilip incelenmesine imkan tanýyacak. Komite Cenevre de yýlda iki defa toplanýr ve bu toplantý bütün üyelerin katýldýðý bir toplantý þeklinde ( plenary, Mayýsta üç hafta ve Kasýmda iki hafta için ) ve bir haftalýk oturum-öncesi ( pre-sessional) çalýþma gurundan oluþur. Komite, tematik konular üzerine genel yorumlar olarak da bilinen insan haklarý kurallarýnýn içeriðinin yorumlanmasýný yayýnlar.  

About Human Rights Joint Platform

Check Also

Joint Press Statement concerning the Arrest of Amnesty International Turkey Chairperson Taner Kılıç

Taner Kılıç who was detained early in the morning on 6 June 2017 was arrested …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *