Home / NEWS / Ýnsan Haklarý Komitesi

Ýnsan Haklarý Komitesi

Ýnsan Haklarý Komitesi

Medeni ve Siyasi Haklarýn Ýzlenmesi

 

Ýnsan Haklarý Komitesi, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararasý Sözleþmesinin imzacý ülkeler tarafýndan uygulanmasýný izleyen baðýmsýz uzmanlardan oluþan bir organdýr. Sözleþmeyi imzalayan bütün ülkeler haklarýn nasýl uygulandýðýna dair düzenli raporlarýný Komiteye sunmakla yükümlüdürler. Devletler Sözleþmeye taraf olduktan bir yýl sonra baþlangýç raporunu ve Komitenin talep ettiði dönemlerde (genelde her 4 yýlda bir) raporlarýný sunmak zorundadýrlar. Komite her raporu inceler ve ilgili üye devlete kaygýlarýný ve tavsiyelerini “nihai izlenimler” þeklinde dile getirir. Raporlama usullerine ek olarak, Sözleþmenin 41. maddesi Komitenin ülkeler-arasý þikâyetleri de incelemesini öngörür. Ayrýca, Sözleþmeye ek Ýlk Seçmeli Protokolü, Protokole üye ülkeler tarafýndan Sözleþmenin ihlali halinde Komiteye bireysel þikâyetleri inceleme yetkisini de verir. Komitenin tam olarak yetkisi ölüm cezasýný kaldýran Sözleþmeye ek Ýkinci Seçmeli Protokolü kabul eden ülkelere uzanýr.

 

Komite Cenevre veya New York’ta ve genellikle yýlda 3 defa toplanýr. Komite, tematik konular üzerine genel yorumlar veya Komitenin çalýþma metodu olarak da bilinen insan haklarý kurallarýnýn yorumlanmasýný yayýnlar.

 

Düzenli raporlar:

Resmi raporlar

Alternatif raporlar

 

Genel Yorumlar:

Genel Yorum No.1

Genel Yorum No.2

Genel Yorum No.3

Genel Yorum No.4

Genel Yorum No.5

Genel Yorum No.6

Genel Yorum No.7

Genel Yorum No.8

About Human Rights Joint Platform

Check Also

Joint Press Statement concerning the Arrest of Amnesty International Turkey Chairperson Taner Kılıç

Taner Kılıç who was detained early in the morning on 6 June 2017 was arrested …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *