Home / NEWS / Kadýnlara Karþý Ayýrýmcýlýðýn Ortadan Kaldýrýlmasý Komitesi

Kadýnlara Karþý Ayýrýmcýlýðýn Ortadan Kaldýrýlmasý Komitesi

Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayýrýmcýlýðýn Ortadan Kaldýrýlmasý Sözleþmesi (CEDAW)

Genellikle kadýnlar için uluslararasý haklar bildirgesi olarak anýlan Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayýrýmcýlýðýn Ortadan Kaldýrýlmasý Sözleþmesi (CEDAW) BM Genel Kurulu tarafýndan 1979 yýlýnda kabul edildi.

 

Bir baþlangýç ve 30 maddeden oluþan bu Sözleþme kadýnlara yönelik ayýrýmcýlýðýn ne olduðunu tanýmlar ve bu ayýrýmcýlýðýn kaldýrýlmasýna yönelik ulusal eylem için gündem (agenda) belirler. Sözleþme kadýnlara karþý ayýrýmcýlýðý þöyle tarif eder:"kadýnlarýn medeni durumlarýna bakýlmaksýzýn ve kadýn ile erkek eþitliðine dayalý olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve diðer alanlardaki insan haklarý ve temel özgürlüklerinin tanýnmasýný, kullanýlmasýný ve bunlardan yararlanýlmasýný engelleyen veya ortadan kaldýran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete baðlý olarak yapýlan herhangi bir ayrým, mahrumiyet veya kýsýtlama anlamýna gelecektir."

 

Sözleþmenin kabulüyle, Devletler kadýnlara karþý her türlü ayýrýmcýlýðýn ortadan kaldýrýlmasý için bir takým önlemlerin alýnmasý konusunda yükümlülük altýna girerler. Bu yükümlülüklerin bazýlarý aþaðýda sýralanmýþtýr: 

Kadýn ve erkek eþitliði prensibinin hukuk sistemlerine yerleþtirilmesi, ayýrýmcýlýða neden olan bütün yasalarýn kaldýrýlmasý ve kadýnlara karþý ayýrýmcýlýðý yasaklayan yasalarýn kabul edilmesi;
Kadýnlarý ayýrýmcýlýða karþý etkili bir þekilde korumak amacýyla kurullar ve kamu kurumlarý kurmak ve 
Kiþiler, kurumlar ve þirketler tarafýndan kadýnlara karþý ayýrýmcýlýk olarak sayýlacak bütün eylemlerinin kaldýrýlmasýný saðlamak.

Sözleþme oy kullanma hakký ve seçimlere katýlma, eðitim, saðlýk ve iþte çalýþma dâhil kadýnlarýn siyasi ve kamu hayata eþit olarak katýlýmý ve eþit olarak fýrsatlardan yararlanmasý için kadýnlar ve erkekler arasýnda eþitliði saðlamaya yönelik gerekli olan temeli saðlamayý amaçlar. Kadýnlarýn kendilerine ait tüm insan haklarýndan ve temel özgürlüklerden yararlanabilmesi için Sözleþmeyi onaylamýþ olan Devletler, yasal ve geçici özel önlemlerin alýnmasý dâhil tüm ilgili uygun önlemlerin alýnacaðý konusunda yurttaþlarýna karþý yükümlülük üstlenirler. 

 

Bu Sözleþme kadýnlarýn üreme haklarýnýn olduðunu onaylayan ve kültür ve geleneklerin sosyal cinsiyetin rolünü ve aile iliþkilerini þekillendiren yönlendirici etmenler olduðunu belirleyen tek sözleþmedir. Sözleþme ayný zamanda kadýnlarýn kendileri ve çocuklarý için herhangi bir vatandaþlýk alma haklarýnýn olduðunu, bu vatandaþlýðý koruma veya deðiþtirme haklarýnýn olduðunu teyit eder. Sözleþmeci devletler de kadýnlarýn her türlü sömürülmesine ve kadýn ticaretinde kullanýlmasýna karþý gerekli önlemleri alacaklarýna dair anlaþmaya vardýlar.

 

Düzenli raporlar:

Resmi ülke raporlarý

Sözleþmeyi onaylayan veya sonradan katýlan ülkeler sözleþmenin gerekliliklerini kendi ülkelerinde uygulayacaklarýna dair hukuken taahhüt altýna girdiler. Bu ülkeler ayný zamanda en azýndan 4 yýlda bir Sözleþmenin getirdiði sorumluluklarý yerine getirdiklerine dair bir ulusal rapor sunmak zorundadýrlar.

 

Alternatif raporlar

 

 

Özel Raportör

 

 

Komite'nin Genel tavsiyeleri

CEDAW Genel Tavsiyeler No:1

CEDAW Genel Tavsiyeler No:2

CEDAW Genel Tavsiyeler No:3

CEDAW Genel Tavsiyeler No:4

CEDAW Genel Tavsiyeler No:5

CEDAW Genel Tavsiyeler No:6

CEDAW Genel Tavsiyeler No:7

CEDAW Genel Tavsiyeler No:8

CEDAW Genel Tavsiyeler No:9

CEDAW Genel Tavsiyeler No:10

CEDAW Genel Tavsiyeler No:11

CEDAW Genel Tavsiyeler No:12

CEDAW Genel Tavsiyeler No:13

CEDAW Genel Tavsiyeler No:14

CEDAW Genel Tavsiyeler No:15

CEDAW Genel Tavsiyeler No:16

CEDAW Genel Tavsiyeler No:17

CEDAW Genel Tavsiyeler No:18

CEDAW Genel Tavsiyeler No:19

CEDAW Genel Tavsiyeler No:20

CEDAW Genel Tavsiyeler No:21

CEDAW Genel Tavsiyeler No:22

CEDAW Genel Tavsiyeler No:23

CEDAW Genel Tavsiyeler No:24

About Human Rights Joint Platform

Check Also

Joint Press Statement concerning the Arrest of Amnesty International Turkey Chairperson Taner Kılıç

Taner Kılıç who was detained early in the morning on 6 June 2017 was arrested …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *