Home / NEWS / Irkçýlýða Dayalý Ayýrýmcýlýðýn Yok Edilmesi Komitesi

Irkçýlýða Dayalý Ayýrýmcýlýðýn Yok Edilmesi Komitesi

Irksal eþitlik ve ayýrýmcýlýk yapmamanýn izlenilmesi Irkçýlýða Dayalý Ayýrýmcýlýðýn Yok Edilmesi Komitesi (CERD) Irkçýlýða Dayalý Her Türlü Ayýrýmcýlýðýn Yok Edilmesi Sözleþmesinin imzacý ülkeler tarafýndan uygulanmasýný izleyen baðýmsýz uzmanlardan oluþan bir organdýr.Sözleþmeye üye bütün imzacý ülkeler haklarýn nasýl uygulandýðýna dair düzenli raporlarýný Komiteye sunmakla yükümlüdürler. Devletler Sözleþmeye taraf olduktan bir yýl sonra baþlangýç raporunu ve bundan sonrada her iki yýlda bir raporlarýný sunmak zorundadýrlar. Komite her raporu inceler ve ilgili üye devlete kaygýlarýný ve tavsiyelerini “nihai izlenimler” þeklinde dile getirir. Sözleþme, Raporlama prosedürüne ek olarak Komisyonun izleme fonksiyonunu icra etmesi için üç tane mekanizma kurmuþtur: Erken-uyarý prosedürü, ülkeler-arasý þikayetlerinin incelenmesi ve bireysel þikayetlerin incelenmesi mekanizmalarý.Komite Cenevre de normalde yýlda iki defa ve her biri üç hafta süren oluþan oturumlar þeklinde toplanýr.  Komite ayný zamanda tematik konular üzerine genel tavsiyeler (veya yorumlar) olarak da bilinen insan haklarý kurallarýnýn içeriðinin yorumlanmasýný yayýnlar ve tematik tartýþmalarý organize eder.

About Human Rights Joint Platform

Check Also

Joint Press Statement concerning the Arrest of Amnesty International Turkey Chairperson Taner Kılıç

Taner Kılıç who was detained early in the morning on 6 June 2017 was arrested …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *