Home / NEWS / Göçmen Ýþçiler Üzerine Komite (CMW)

Göçmen Ýþçiler Üzerine Komite (CMW)

Bütün göçmen iþçilerin ve aile üyelerinin haklarýnýn korunmasýnýn izlenilmesiBütün Göçmen Ýþçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarýnýn Korunmasý Komitesi, Bütün Göçmen Ýþçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarýnýn Korunmasý Üzerine Uluslararasý Sözleþmesinin üye devletlerce uygulanmasýný izleyen baðýmsýz uzmanlardan oluþan bir organdýr. Sözleþmenin en yeni organý olan bu Komite ilk toplantýsýný Mart 2004 te gerçekleþtirmiþtir. 

Sözleþmeye üye bütün imzacý ülkeler haklarýn nasýl uygulandýðýna dair düzenli raporlarýný Komiteye sunmakla yükümlüdürler. Devletler Sözleþmeye taraf olduktan bir yýl sonra baþlangýç raporunu ve bundan sonrada her beþ yýlda bir raporlarýný sunmak zorundadýrlar. Komite her raporu inceler ve ilgili üye devlete kaygýlarýný ve tavsiyelerini “nihai izlenimler” þeklinde dile getirir.

 

Sözleþmenin 77 maddesine göre 10 tane imzacý ülkenin ilgili baþvuru yolunu kabul etmelerinden dolayý Komite belli þartlar altýnda ayný zamanda Sözleþmenin kendilerine tanýdýðý haklarýn ihlal edildiðine dair bireysel baþvurularý inceleyebilir ve bireysel tebliðleri alabilir.

 

Komite Cenevre de ve normalde yýlda bir defa toplanýr.

 Komite, tematik konular üzerine genel yorumlar olarak da bilinen insan haklarý kurallarýnýn içeriðinin yorumlanmasýný yayýnlar.  

About Human Rights Joint Platform

Check Also

Joint Press Statement concerning the Arrest of Amnesty International Turkey Chairperson Taner Kılıç

Taner Kılıç who was detained early in the morning on 6 June 2017 was arrested …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *