Home / NEWS / Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi

 Ekonomik, sosyal ve kültürel haklarýn izlenmesi Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararasý Sözleþmesinin imzacý ülkeler tarafýndan uygulanmasýný izleyen baðýmsýz uzmanlardan oluþan bir organdýr. Bu Komite ECOSOC’un  1985/17, 28 Mayýs 1985 Kararý ile Sözleþmenin IV. Bölümünde yer alan BM Ekonomik ve Sosyal Konseyine verilen izleme fonksiyonunu yerine getirmek için kurulmuþtur.

Sözleþmeye üye bütün imzacý ülkeler haklarýn nasýl uygulandýðýna dair düzenli raporlarýný Komiteye sunmakla yükümlüdürler. Devletler Sözleþmeye taraf olduktan iki yýl sonra baþlangýç raporunu ve bundan sonrada her beþ yýlda bir raporlarýný sunmak zorundadýrlar. Komite her raporu inceler ve ilgili üye devlete kaygýlarýný ve tavsiyelerini “nihai izlenimler” þeklinde dile getirir.

 Komiteye bireysel baþvurularý ele alma hakkýný tanýyan Sözleþmeye ek bir taslak Tercihli Protokolün yapýlmasý hazýrlýklarý yapýlmasýna raðmen bu Komite þu an itibariyle bireysel þikâyetleri ele alýp inceleyemez. Ýnsan Haklarý Komitesi bu amaca yönelik bir çalýþma grubu kurdu. Fakat baþka bir Komite kendisiyle ilgili sözleþme baðlamýnda ekonomik, sosyal, kültürel haklar alanýnda bireysel baþvurulara bakma yetkisinden dolayý gelen þikâyetleri ele alabilmesi mümkün olabilir. Komite Cenevre de yýlda iki defa toplanýr ve bu toplantý üç haftalýk bütün üyelerin katýldýðý bir toplantý (plenary) ve bir haftalýk oturum-öncesi ( pre-sessional) çalýþma gurundan oluþur.   

Komite, genel yorumlar olarak da bilinen Sözleþmenin ilgili maddeleri hakkýnda kendi yorumunu yayýnlar.

About Human Rights Joint Platform

Check Also

Human rights defender lawyer Taner Kılıç should be released immediately!

JOINT STATEMENT 7 June 2017 Lawyer Taner Kılıç who was detained by Anti-Terror Police of …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *