Home / NEWS / Çocuk Haklarý Komitesi (CRC)

Çocuk Haklarý Komitesi (CRC)

Çocuk haklarýnýn izlenilmesiÇocuk Haklarý Komitesi (CRC) Çocuk Haklarý Sözleþmesinin üye devletlerce uygulanmasýný izleyen baðýmsýz uzmanlardan oluþan bir organdýr. Komite ayný zamanda silahlý çatýþmalara çocuklarýn alýnmasý ve çocuk satýþý, çocuk fahiþeliði ve çocuk pornografisi üzerine iki Tercihli Protokolün uygulanmasýný da izler.

Sözleþmeye üye bütün imzacý ülkeler haklarýn nasýl uygulandýðýna dair düzenli raporlarýný Komiteye sunmakla yükümlüdürler. Devletler Sözleþmeye taraf olduktan iki yýl sonra baþlangýç raporunu ve bundan sonrada her beþ yýlda bir raporlarýný sunmak zorundadýrlar. Komite her raporu inceler ve ilgili üye devlete kaygýlarýný ve tavsiyelerini “nihai izlenimler” þeklinde dile getirir.

 

Komite,  iki Seçmeli Protokolü imzalamýþ olan ülkeler tarafýndan sunulmasý zorunlu olan ek raporlarý da gözden geçirir. Bireysel baþvurularý almaya yetkili baþka diðer komitelere çocuk haklarýnýn ihlal edildiði gerekçesiyle baþvurabilmesine raðmen bu Komite bireysel þikâyetlere bakamaz.

 Komite Cenevre de yýlda üç defa toplanýr ve bu toplantýlar bütün üyelerin katýldýðý bir toplantý þeklinde (plenary, üç haftalýk) ve bir haftalýk oturum-öncesi ( pre-sessional) çalýþma gurundan oluþur. Komite da biriken rapor sayý ve yükünü azaltmak için 2006 da “istisnai ve geçici bir tedbir olarak” her biri 9 üyeden oluþan iki paralel dairede raporlarý inceleyecektir.  Komite, tematik konular üzerine genel yorumlar olarak da bilinen insan haklarý kurallarýnýn içeriðinin yorumlanmasýný yayýnlar ve genel tartýþmalar için özel günler organize eder.

About Human Rights Joint Platform

Check Also

Joint Press Statement concerning the Arrest of Amnesty International Turkey Chairperson Taner Kılıç

Taner Kılıç who was detained early in the morning on 6 June 2017 was arrested …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *